Investice

Programový rámec IROP obsahuje 4 opatření:

Programový rámec IROP

Opatření Alokace MAS  Vyčerpáno
k 30. 6. 2019

Život v obcích

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center

(na základě výsledků střednědobé evaluace a po snížení alokace MAS vlivem kurzové ztráty bylo toto opatření zrušeno)

0 0

Dostupná péče

Vybavení mobilních týmů pro terénní služby 526

526 310 Kč 0

Bezpečné cesty

Zvyšování bezpečnosti dopravy (bezbariérové úpravy, chodníky, podchody a lávky, bezpečnostní prvky),
Cyklodoprava (stezky a jízdní pruhy pro cyklisty, značení)

15 115 187 Kč 1 451 760 tis. Kč

Modernizace škol

Investice do infrastruktury základních a středních škol s vazbou na klíčové kompetence a bezbariérová řešení, v souladu s MAP

16 818 947 Kč 8 453 790 Kč

V programovém rámci najdete podrobnější informace o zaměření jednotlivých opatření, popis možného zaměření projektů, seznam podporovaných cílových skupin a typů způsobilých příjemců. Podrobnosti hledejte v aktuálních, popřípadě ukončených výzvách.

Další důležité informace pro žadatele a příjemce v IROP

Aktuální výzvy

 

4. výzva MAS Frýdlantsko – IROP – Bezpečné cesty II
(280/06_16_038/CLLD_17_03_002)

Výzva je zaměřena na investice do bezpečnostních opatření v dopravě a na cyklodopravu.

Termíny výzvy:

  • Zpřístupnění výzvy v mseu.mssf.cz: 15. 3. 2019, 9:00 hod.
  • Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2019, 16:00
  • Školení pro žadatele: 26. 3. 2019, 14:00, zasedací místnost MAS (ČSA 413, Frýdlant)

Upozornění:

  • Změna výzvy k 22. 3. 2019. Předmětem modifikace je úprava textu k náhradním projektům.

Dokumentace výzvy

5. výzva MAS Frýdlantsko – IROP – Modernizace škol II
(310/06_16_075/CLLD_17_03_002)

Výzva je zaměřena na investice do infrastruktury ve vzdělávání (základní a střední školy).

Upozornění:

  • Změna č. 2 k 28. 6. 2019. Předmětem modifikace je změna termínu ukončení předkládání žádostí o dotaci (nově 31. 10. 2019) a navýšení alokace MAS (nově 8.365.156,98 Kč)
  • Změna výzvy jk 22. 3. 2019. Předmětem modifikace je úprava textu k náhradním projektům a aktualizace verze Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v IROP.

Termíny výzvy:

  • Zpřístupnění výzvy v mseu.mssf.cz: 15. 3. 2019, 9:00 hod.
  • Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2019, 16:00
  • Školení pro žadatele: 28. 3. 2019, 14:00, zasedací místnost MAS (ČSA 413, Frýdlant)

Dokumentace výzvy

Kontakty pro IROP:

Harmonogram výzev

Předběžné termíny vyhlášení dalších výzev:

  • Prosinec 2019: Dostupná péče II

Harmonogram výzev na rok 2019

Starší harmonogramy výzev

Archiv výzev

Archiv výzev MAS Frýdlantsko v IROP (jednotlivé výzvy překliknete v zápatí tabulky)

Podpořené projekty

Modernizace odborných učeben v ZŠ Hejnice

Město Hejnice

Realizace: 1. 4. 2018 – 31. 12. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě Modernizace škol I, celkové výdaje 5.142.484 Kč, dotace 4.769.010,89 Kč

Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium Frýdlant

Liberecký kraj

Realizace: 30. 8. 2017 – 28. 2. 2020

Projekt byl podpořen ve výzvě Modernizace škol I, celkové výdaje 3.788.924.68 Kč, dotace 3.565.408,28 Kč

Bezpečná doprava v obci Habartice

Obec Habartice

Realizace: 30. 8. 2017 – 28. 2. 2020

Projekt byl podpořen ve výzvě Bezpečné cesty I, celkové výdaje 1.722.669,51 Kč, dotace 1.451.760,27 Kč