Členové

MAS Frýdlantsko je otevřená organizace a vítá členy z řad fyzických a právnických osob, které mají bydliště nebo sídlo na území MASiF nebo zde prokazatelně působí.

Valná hromada (všichni členové) je nejvyšším orgánem spolku. Jedná zpravidla jednou ročně.

Aktuální termín valné hromady:

  • 30. března 2023 od 16 hod., Frýdlant, restaurace Na rozcestí (Lužická 789)
  • pozvánka
  • plná moc (člen může zplnomocnit jiného člena z téže zájmové skupiny nebo, pokud je právnická osoba, jiného zástupce ze své organizace)
  • program s dokumenty ke stažení 
  • přihláška na jednání valné hromady (prosíme o vyplnění z organizačních důvodů – jednání je otevřené a přihláška není podmínkou účasti)
  • zápis z jednání a usnesení valné hromady

Přihlášky přijímá kancelář MASiF, nové členy schvaluje rada na svém nejbližším jednání. Členství vzniká schválením přihlášky radou a přijetím členského příspěvku na příslušný rok.
Přihlášku k členství najdete zde. Právnické osoby zastupuje statutární zástupce nebo jím pověřená osoba (pověření se dokládá plnou mocí připojenou k přihlášce). V přihlášce se každý člen přihlašuje k zájmové skupině (seznam zájmových skupin zde).

Členské příspěvky je možné uhradit v hotovosti v kanceláři MASiF nebo bankovním převodem (0988483339/0800, variabilní symbol – IČ nebo rodné číslo bez lomítka). Na vyžádání vystavíme fakturu.
Výše členských příspěvků na rok 2023 je stanovena na 500 Kč, splatnost do 30. 6. 2023.

Seznam členů (k 29. 3. 2022)