Dotace

Akční plán SCLLD Frýdlantsko 2020 je založen na 4 programových rámcích, které vznikly jako průnik potřeb popsaných v SCLLD a opatření, které řídící orgány pro implementaci v SCLLD určily. MAS má pro každý z nich vyčleněnou alokaci (finance na podporu Vašich projektů) a vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí. Každý programový rámec má odlišné podmínky. Aby mohl být projekt podpořen, musí přispívat k plnění cílů SCLLD a jeho dopady musí být lokalizovány na Frýdlantsku. Zároveň musí splňovat podmínky dotačního programu.

Ve vyhlášených výzvách MAS přijímá žádosti o dotace konečných žadatelů, provádí kontroly, věcné hodnocení a výběr projektů a postupuje vybrané projekty řídícím orgánům. Ty pak se žadateli uzavírají smluvní vztah a financují projekty podle podmínek jednotlivých operačních programů. Z důvodu vyloučení střetu zájmu pracovníci MAS nemohou pro žadatele projekty zpracovat, poskytují žadatelům a příjemcům jen konzultace.

Máte-li projektový záměr, doporučujeme Vám proto tento postup:

 • Vyberte oblast, která Vás zajímá: MAS Frýdlantsko může podporovat
  • Zaměstnanost (OP Zaměstnanost, OPZ): projekty zaměřené na podporu osob znevýhodněných na trhu práce, na sociální podnikání, slaďování pracovního a soukromého života a na komunitní práci.
  • Rozvoj venkova (Program rozvoje venkova, PRV): investiční projekty zemědělců a nezemědělských podnikatelů na venkově
  • Investice (Investiční regionální operační program, IROP): investiční projekty z oblasti bezpečnosti dopravy, infrastruktury pro vzdělávání a decentralizace psychiatrické péče
  • Životní prostředí (OP Životní prostředí, OPŽP): zvyšování biologické rozmanitosti při zakládání a obnově veřejné zeleně, přírodě blízká protierozní opatření
 • Zjistěte, zda MASiF má otevřenou nebo plánuje vyhlásit výzvu
 • Seznamte se s pravidly pro poskytování dotací, podívejte se pro inspiraci na podpořené projekty
 • Připravte se na to, že předkládání žádosti je administrativně náročné. Pro žádosti z ESIF se zaregistrujte do MSEU2014+ (návod najdete tady), do OP Zaměstnanost potřebujete mít datovou schránku, žadatelé v PRV musí být zaregistrováni na Portálu farmáře (návod zde).
 • Přijďte svůj záměr konzultovat
 • Nechcete zmeškat žádnou výzvu? Přihlaste se k odběru novinek!