Dotace

Akční plán SCLLD Frýdlantsko 21+ je založen na programových rámcích, které vznikly jako průnik potřeb popsaných v SCLLD a opatření, které řídící orgány pro implementaci v SCLLD určily. MAS má podle podmínek jednotlivých řídicích orgánů vyčleněnou alokaci (finance na podporu Vašich projektů) a vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí. Každý programový rámec má odlišné podmínky. Aby mohl být projekt podpořen, musí

 • přispívat k plnění cílů SCLLD,
 • jeho dopady musí být lokalizovány na Frýdlantsku
 • a zároveň musí splňovat podmínky dotačního programu.

Ve vyhlášených výzvách MAS přijímá žádosti o dotace konečných žadatelů, provádí kontroly, věcné hodnocení a výběr projektů a postupuje vybrané projekty řídícím orgánům. Ty pak se žadateli uzavírají smluvní vztah a financují projekty podle podmínek jednotlivých operačních programů. Z důvodu vyloučení střetu zájmu pracovníci MAS nemohou pro žadatele projekty zpracovat, poskytují žadatelům a příjemcům jen konzultace.

Odlišnou formu podpory má program Nová zelená úsporám Light: kancelář MASiF podporuje zdarma poradenství pro zájemce z cílových skupin. Více informací na webu programu https://novazelenausporam.cz/nzu-light/.

Na rozdíl od období 2014-20 MASiF neposkytuje dotace v OP Zaměstnanost, ale ve spolupráci s partnery realizuje vlastní projektu Na jedné lodi na Frýdlantsku.

Máte-li projektový záměr, doporučujeme Vám proto tento postup:

 • Zjistěte, zda MASiF má otevřenou nebo plánuje vyhlásit výzvu:
 • Seznamte se s pravidly pro poskytování dotací, podívejte se pro inspiraci na podpořené projekty
 • Připravte se na to, že předkládání žádosti je administrativně náročné. Pro žádosti z IROP, OPTAK a OPŽP se zaregistrujte do MS2021+ , je nutné mít elektronický podpis a v budoucnu i elektronickou identitu (NIA). Žadatelé v PRV/SZP musí být zaregistrováni na Portálu farmáře (návod zde).
 • Přijďte svůj záměr konzultovat – kontakty na pracovníky MAS najdete zde.
 • Nechcete zmeškat žádnou výzvu? Přihlaste se k odběru novinek!

Archiv – SCLLD Frýdlantsko 2020

Informace o výsledcích najdete v archivech u jednotlivých dotačních oblastí:

  • Zaměstnanost (OP Zaměstnanost, OPZ): projekty zaměřené na podporu osob znevýhodněných na trhu práce, na sociální podnikání, slaďování pracovního a soukromého života a na komunitní práci.
  • Rozvoj venkova (Program rozvoje venkova, PRV): investiční projekty zemědělců a nezemědělských podnikatelů na venkově
  • Investice (Investiční regionální operační program, IROP): investiční projekty z oblasti bezpečnosti dopravy, infrastruktury pro vzdělávání a decentralizace psychiatrické péče
  • Životní prostředí (OP Životní prostředí, OPŽP): zvyšování biologické rozmanitosti při zakládání a obnově veřejné zeleně, přírodě blízká protierozní opatření