Životní prostředí

Výzva MAS Frýdlantsko pro OP Životní prostředí

MAS Frýdlantsko vyhlašuje výzvu na komplexní projekty snižování energetické náročnosti veřejných budov v SCLLD Frýdlantsko 21+.

(příjem žádostí je ukončen k 30.9.2023, 20:00)

Výsledky výzvy
Dokumentace výzvy:

Podmínky podpory budou shodné jako v 37. výzvě OPŽP.

Konzultace pro žadatele: Jitka Doubnerová (jitka.doubnerova@masif.cz, tel. 702062657)


Archiv výzev

Programový rámec OP ŽP SCLLD Frýdlantsko 2020

Do dvou výzev, otevřených od března do října 2019, nebyly předloženy žádné žádosti o dotace. Další výzvy už podle podmínek programu nemohou být otevřeny. Alokace zůstala nevyčerpána.

Výzva MAS Frýdlantsko – OPŽP – Protierozní opatření
(062/05_18_127/CLLD_17_03_002)

Výzva je zaměřena na podporu opatření zamezujících vodní erozi (např. užití travní pásů a průlehů, budování hrázek, teras svodných příkopů, zakládání nebo obnovu mezí a remízků apod.)

Termíny výzvy:

  • Zpřístupnění žádosti v mseu.mssf.cz: 15. 3. 2019, 9:00
  • Ukončení příjmu žádosti: 31. 10. 2019, 20:00
  • Školení pro žadatele: 2. 4. 2019, 14:00, zasedací místnost MAS (ČSA 413, Frýdlant)

Dokumentace výzvy

Výzva MAS Frýdlantsko – OPŽP – Zeleň v obci
(079/05_18_128/CLLD_17_03_002)

Výzva je zaměřena na zakládání a obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně – veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků apod.) a zlepšení jejich funkčního stavu výsadbami stromů či keřů. Jako součást realizace zeleně je možná i obnova a zakládání doprovodných vodních prvků – tůní, jezírek, mokřadů a průlehů, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod., prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně.

Termíny výzvy:

  • Zpřístupnění žádosti v mseu.mssf.cz: 15. 3. 2019, 9:00
  • Ukončení příjmu žádosti: 31. 10. 2019, 20:00
  • Školení pro žadatele: 2. 4. 2019, 14:00, zasedací místnost MAS (ČSA 413, Frýdlant)

Dokumentace výzvy

Harmonogram výzev

15. 3. – 31. 10. 2019

[/vc_column][/vc_row]