Ukončené projekty

Frysko
PROJEKTY MASIF V SOCIÁLNÍ OBLASTI spolufinancované v období 2017 – 2022 Evropskou unií (OPZ)

Komunitní centrum Frýdlantsko (1. 9. 2019 – 31. 8. 2022)

Na Frýdlantsku působila komunitní centra v obcích Bulovka, Jindřichovice pod Smrkem a Višňová a koordinační centrum ve Frýdlantě. Do 140 uspořáadných akcí a 5 nových klubových programů se zapojilo cca 360 účastníků, s aktivitami se můžete seznámit v závěrečné evaluační zprávě a prezentaci.
Informace na https:/komunitni-centrum.webnode.cz

Metodika pro zavedení sociálního bydlení na Frýdlantsku (1. 6. 2020 – 31. 7. 2022)

Cílem projektu byl vznik a pilotní ověření metodiky, která má poskytnout obcím Frýdlantského výběžku nástroje pro systematický přístup k řešení bytové problematiky a k tomu, jak ukončovat bytovou nouzi osob ohrožených sociálním vyloučením.
Informace na https://socialni-bydleni-frydlantsko.webnode.cz/

Dluhové poradenství na Frýdlantsku (1. 11. 2019 – 30. 6. 2022)

Projekt byl zaměřen na řešení klíčového problému – vysokého počtu exekucí v ORP Frýdlant. Partner projektu, Člověk v tísni, o.p.s. poskytoval dluhové poradenství, MAS Frýdlantsko zajišťoval spolupráci na místní úrovni a osvětu.
Informace na https://dluhove-poradenstvi-na-frydlantsku.webnode.cz.

Sociální služby na Frýdlantsku společně (1. 9. 2019 – 31. 8 2019)

MASiF koordinoval komunitní plánování sociálních služeb pro území ORP Frýdlant. Zpracoval střednědobý plán sociálních služeb na období 2020 – 2023 s akčním plánem a návrhem finančního nástroje pro dlouhodobé zajištění sociálních služeb. Součástí projektu byla i první konference k sociální práci na Frýdlantsku (červen 2019).
Trvalým výstupem je informační www.frysko.cz


lodicka-partneri
Implementace SCLLD “Frýdlantsko 2020” (Režie MASiF)

Dva navazující projekty byly realizovány od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2019 a od 1.1.2019 do 8.12.2023 a byly spolufinancovány Evropskou unií (IROP)

Aktivity vedoucí k naplňování strategie Frýdlantsko 2020 jsme mohli provádět díky podpoře z Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu. Součástí dvou navazujících projektů Režie MASiF a Režie MASiF 2  byly všechny činnosti kanceláře a orgánů MAS Frýdlantsko spojené s výzvami v ESIF a Programu rozvoje venkova, monitoringem a evaluací strategie, informováním o jejím naplňování. Velkou část projektových aktivit tvořila animace – podpora žadatelů a příjemců dotací z PRV a ESIF a podpora škol při získávání financí z OP VVV formou šablon.


Old compass over ancient map
PROJEKTY MASIF V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ spolufinancované v období 2016 – 2022 Evropskou unií (OP VVV)

V letech 2016 – 2018 MASiF zpracoval pro Frýdlantsko první místní akční plán rozvoje vzdělávání. Během projektu MAP Frýdlantsko bylo připraveno 45 vzdělávacích akcí pro pedagogy, řada setkání pracovníků mateřských škol nad tématy adaptace dětí, nástupu dvouletých dětí, logopedie a polytechnického vzdělávání v MŠ. Pedagogové základních škol získávali kompetence v nových metodách vyučování (např. kritické myšlení, Hejného metoda apod.) a v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální akce byly připraveny pro rodiče. K propojení lidí a témat přispěly i dvě regionální konference.

Projekt byl financován z OP VVV a od září 2018 do srpna 2022na něj navázal MAP 2Pokračovalo v něm setkávání pracovních skupin a řídicího výboru, konaly se každoroční regionální konference. MAS navázala spolupráci s místními knihovnami jako důležitými centry vzdělávání, přímo podporovala školní knihovny a pořádala dílny čtení. Specialisté v oblasti inkluze podporovali rodiny, děti a žáky, podíleli se i na začleňování ukrajinských dětí po březnu 2022. Ve spolupráci se STŘEVLIKem a Post Bellum se rozvíjelo místně zakotvené učení.

lod

Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování připravil MASiF v letech 2016 – 2018 projekt Na jedné lodi. S partnery – 2 základními školami (Nové Město pod Smrkem a Dětřichov) a organizací Člověk v tísni nabídl podporu žákům v podobě doučování a dalších opatření (starší kamarád, metoda FIO) a pedagogům odborné konzultace v hodinách. Na školách vznikly podpůrné týmy pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodinami. MASiF tak prakticky přispěl k inkluzivnímu vzdělávání na Frýdlantsku. Projekt byl financován z OP VVV.

Od srpna 2020 do konce roku 2022 navázal projekt Na jedné lodi II. Projektové partnerství vytvořilo 7 škol, které získaly rozsáhlou podporu (odborné doučování, kroužky, personální posílení, exkurze do inspirativních škol). Hlavní tváří projektu byl volnočasový Free-club na náměstí ve Frýdlantu: zde probíhaly dopolední programy pro nejmenší, vzdělávací setkávání pro rodiče, volnočasové programy pro děti. Od dubna 2022 v něm vzniklo kontaktní místo pro ukrajinské uprchlíky a součástí projektu se stala práce s rodinami z Ukrajiny, včetně výuky češtiny. Pro děti se podařilo organizovat prázdninové příměstské tábory. Free-club po ukončení projektu pokračuje dále jako komunitní centrum, kromě vzdělávacích a setkávacích aktivit také koordinuje potravinovou pomoc a spravuje komunitní šatník.


Freeclub

V projektu Neviditelní mezi námi zřídil MASiF v roce 2016 ve Frýdlantě klub pro mládež, vybavil jej pro různé volnočasové aktivity a provozoval jej v prvním roce existence s podporou z Fondu T-Mobile Mluvme spolu a Nadace VIA. V klubu vznikla kapela, trénoval se tu breakdance a mladí lidé z komunity vnímané jako problémová se mohli scházet v bezpečném prostředí s možností neformálního poradenství. Od roku 2017 klub, rozšířený o předškoličku, provozuje Město Frýdlant a v projektu Žijeme tu spolu je financován z OP VVV.

OSTATNÍ PROJEKTY (místní dědictví, produkce, spolupráce MAS)

Přeshraniční internetový informační kanál KULTURNET.TV
Projekt byl realizován od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2020 a byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ve spolupráci s polským vedoucím partnerem Fundacja Kuznia MASiF zpracoval kalendář kulturních akcí na české straně Euroregionu Nisa, podílel se na natáčení pozvánek a reportáží a na přípravě příspěvků pro internetovou televizi Kulturnet.TV, které pak sdílel na vlastní facebookové stránce. Z české strany tak vzniklo a v českém, polském a německém znění bylo zveřejněno 26 příspěvků o místních zajímavých akcích.
Plakát povinné publicity ke stažení zde.


aleje

Projekt Škola v aleji – alej ve škole byl v letech 2016 – 2017 zaměřen na místně zakotvené učení, založené na typickém prvku krajiny Frýdlantska – alejích. Vznikla elektronická regionální učebnice a databáze informací o alejích, školy se mohou zapojit do vytváření online map. Program pro školy byl pilotně vyzkoušen v Novém Městě pod Smrkem a všechny podklady jsou zveřejněny na internetu. Projekt podpořila dotace Libereckého kraje.

leader

Sedm MAS v Libereckém kraji v letech 2014 – 2015 spolupracovalo na projektu EVALUACE A MONITORING: Příklady dobré praxe z Libereckého kraje 2007 – 2013. Vznikla metodika, v niž MAS zhodnotily procesy při monitoringu a hodnocení rozvojových strategií programu Leader a představily příklady dobré praxe. Projekt byl podpořen z Programu pro rozvoj venkova.

podstavka

V letech 2013 – 2015 se MASiF podílel na projektu spolku Frýdlantsko Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů. V projektu  vznikla metodika pro kurzy řemesel, která se podílejí na obnově podstávkových domů. Metodika byla ověřena v pilotním kurzu, jehož součástí byly vícedenní workshopy a kurz počítačové a informační techniky, a poté byly vydány učebnice pro jednotlivá řemesla. Projekt byl podpořen z OP VVV.

Muzea

Projekt Podejme si ruce s historií tří regionů byl zaměřen na interpretaci místního dědictví. V letech 2012 – 2014 vznikly ve spolupracujících oblastech MAS Frýdlantsko, MAS Český Západ – místní partnerství a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu  sítě muzejních expozic. MAS propagovaly jejich činnost, připravily pro ně odborné podklady a pomohly sdílení zkušeností provozovatelů. Na Frýdlantsku vznikla hra Frýdlantsko s tajným poslem vévody z Valdštejna, program pro školy, scénář expozice pro Muzeum v podstávkovém domě v Raspenavě, studie Interpretace místního dědictví a propagační materiály místních muzeí. Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova.

Regionalni produkt

V projektu Vyrobeno na venkově jsme v letech 2010 – 2011 spolupracovali s MAS Horní Pomoraví a MAS Šluknovsko na podpoře místní produkce. Projekt spolufinancoval Program rozvoje venkova. V projektu jsme připravili kurzy marketingu a vznikla marketingová studie k rozvoji značky. Pro naše území vznikla značka Regionální produkt Jizerské hory a na jejím dalším fungování dosud spolupracujeme s Turistickým regionem Jizerské hory a Městem Smržovka. Prvních 39 výrobců značku získalo v roce 2011 a od té doby proběhla další 4 kola certifikace. Nositele značky dnes najdete na www.jizerske-vyrobky.eu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V projektu Podejme si ruce s kulturním dědictvím venkova jsme v letech 2009 – 2010 spolupracovali s MAS Český Západ – místní partnerství a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Podíleli jsme se na vzniku společné publikace Putování za památkami a příběhy tří regionů, vznikla studie Drobné památky a 3 prováděcí studie k rekonstrukci památek, vydali jsme propagační materiály k drobným památkám Frýdlantska. Během tří víkendových workshopů se mladí lidé z partnerských MAS podíleli na obnově pomníčků na Frýdlantsku, Konstantinolázeňsku a Slovácku.

syry

V letech 2006 – 2008 jsme ve Frýdlantě pořádali Slavnosti sýra, v roce 2007 Hrnčířský trh, v roce 2012 tři farmářské trhy na Školním statku a v letech 2012 – 2015 Férovou snídani. Společným cílem je podpořit místní výrobce potravin a myšlenku, že jídlo z blízka je zdravé, dobré a dostupné.