Ukončené projekty

Frysko
Sociální služby na Frýdlantsku společně
Projekt byl realizován od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 a byl spolufinancován Evropskou unií.

MASiF koordinoval komunitní plánování sociálních služeb pro území ORP Frýdlant. Zpracoval střednědobý plán sociálních služeb na období 2020 – 2023 s akčním plánem a návrhem finančního nástroje pro dlouhodobé zajištění sociálních služeb. Součástí projektu byla i první konference k sociální práci na Frýdlantsku (červen 2019). Trvalým výstupem je informační www.frysko.cz Projekt byl podpořen z OP Zaměstnanost.

lodicka-partneri
Implementace SCLLD „Frýdlantsko 2020“ (Režie MASiF)
Projekt byl realizován od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2019 a byl spolufinancován Evropskou unií.

Aktivity vedoucí k naplňování strategie Frýdlantsko 2020 můžeme provádět díky podpoře z Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu. Součástí projektu Režie MASiF  byly všechny činnosti kanceláře a orgánů MAS Frýdlantsko spojené s výzvami v ESIF a Programu rozvoje venkova, monitoringem a strategií, informováním o jejím naplňování a podpoře škol při získávání financí z OP VVV formou šablon.

Old compass over ancient map

V letech 2016 – 2018 MASiF zpracoval pro Frýdlantsko první místní akční plán rozvoje vzdělávání. Během projektu MAP Frýdlantsko bylo připraveno 45 vzdělávacích akcí pro pedagogy, řada setkání pracovníků mateřských škol nad tématy adaptace dětí, nástupu dvouletých dětí, logopedie a polytechnického vzdělávání v MŠ. Pedagogové základních škol získávali kompetence v nových metodách vyučování (např. kritické myšlení, Hejného metoda apod.) a v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální akce byly připraveny pro rodiče. K propojení lidí a témat přispěly i dvě regionální konference. Projekt byl financován z OP VVV a v září 2018 na něj navázal MAP 2.

Freeclub

V projektu Neviditelní mezi námi zřídil MASiF v roce 2016 ve Frýdlantě klub pro mládež, vybavil jej pro různé volnočasové aktivity a provozoval jej v prvním roce existence s podporou z Fondu T-Mobile Mluvme spolu a Nadace VIA. V klubu vznikla kapela, trénoval se tu breakdance a mladí lidé z komunity vnímané jako problémová se mohli scházet v bezpečném prostředí s možností neformálního poradenství. Od roku 2017 klub, rozšířený o předškoličku, provozuje Město Frýdlant a v projektu Žijeme tu spolu je financován z OP VVV.

lod

Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování připravil MASiF v letech 2016 – 2018 projekt Na jedné lodi. S partnery – 2 základními školami (Nové Město pod Smrkem a Dětřichov) a organizací Člověk v tísni nabídl podporu žákům v podobě doučování a dalších opatření (starší kamarád, metoda FIO) a pedagogům odborné konzultace v hodinách. Na školách vznikly podpůrné týmy pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodinami. MASiF tak prakticky přispěl k inkluzivnímu vzdělávání na Frýdlantsku. Projekt byl financován z OP VVV.

aleje

Projekt Škola v aleji – alej ve škole byl v letech 2016 – 2017 zaměřen na místně zakotvené učení, založené na typickém prvku krajiny Frýdlantska – alejích. Vznikla elektronická regionální učebnice a databáze informací o alejích, školy se mohou zapojit do vytváření online map. Program pro školy byl pilotně vyzkoušen v Novém Městě pod Smrkem a všechny podklady jsou zveřejněny na internetu. Projekt podpořila dotace Libereckého kraje.

leader

Sedm MAS v Libereckém kraji v letech 2014 – 2015 spolupracovalo na projektu EVALUACE A MONITORING: Příklady dobré praxe z Libereckého kraje 2007 – 2013. Vznikla metodika, v niž MAS zhodnotily procesy při monitoringu a hodnocení rozvojových strategií programu Leader a představily příklady dobré praxe. Projekt byl podpořen z Programu pro rozvoj venkova.

podstavka

V letech 2013 – 2015 se MASiF podílel na projektu spolku Frýdlantsko Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů. V projektu  vznikla metodika pro kurzy řemesel, která se podílejí na obnově podstávkových domů. Metodika byla ověřena v pilotním kurzu, jehož součástí byly vícedenní workshopy a kurz počítačové a informační techniky, a poté byly vydány učebnice pro jednotlivá řemesla. Projekt byl podpořen z OP VVV.

Muzea

Projekt Podejme si ruce s historií tří regionů byl zaměřen na interpretaci místního dědictví. V letech 2012 – 2014 vznikly ve spolupracujících oblastech MAS Frýdlantsko, MAS Český Západ – místní partnerství a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu  sítě muzejních expozic. MAS propagovaly jejich činnost, připravily pro ně odborné podklady a pomohly sdílení zkušeností provozovatelů. Na Frýdlantsku vznikla hra Frýdlantsko s tajným poslem vévody z Valdštejna, program pro školy, scénář expozice pro Muzeum v podstávkovém domě v Raspenavě, studie Interpretace místního dědictví a propagační materiály místních muzeí. Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova.

Regionalni produkt

V projektu Vyrobeno na venkově jsme v letech 2010 – 2011 spolupracovali s MAS Horní Pomoraví a MAS Šluknovsko na podpoře místní produkce. Projekt spolufinancoval Program rozvoje venkova. V projektu jsme připravili kurzy marketingu a vznikla marketingová studie k rozvoji značky. Pro naše území vznikla značka Regionální produkt Jizerské hory a na jejím dalším fungování dosud spolupracujeme s Turistickým regionem Jizerské hory a Městem Smržovka. Prvních 39 výrobců značku získalo v roce 2011 a od té doby proběhla další 4 kola certifikace. Nositele značky dnes najdete na www.jizerske-vyrobky.eu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V projektu Podejme si ruce s kulturním dědictvím venkova jsme v letech 2009 – 2010 spolupracovali s MAS Český Západ – místní partnerství a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Podíleli jsme se na vzniku společné publikace Putování za památkami a příběhy tří regionů, vznikla studie Drobné památky a 3 prováděcí studie k rekonstrukci památek, vydali jsme propagační materiály k drobným památkám Frýdlantska. Během tří víkendových workshopů se mladí lidé z partnerských MAS podíleli na obnově pomníčků na Frýdlantsku, Konstantinolázeňsku a Slovácku.

syry

V letech 2006 – 2008 jsme ve Frýdlantě pořádali Slavnosti sýra, v roce 2007 Hrnčířský trh, v roce 2012 tři farmářské trhy na Školním statku a v letech 2012 – 2015 Férovou snídani. Společným cílem je podpořit místní výrobce potravin a myšlenku, že jídlo z blízka je zdravé, dobré a dostupné.