SCLLD Frýdlantsko 2020

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), resp. metoda Leader přispívá k lepšímu zacílení podpory na potřeby venkovské oblasti a k rozvoji spolupráce místních aktérů. Strategie CLLD Frýdlantsko 2020 na období 2014 – 20 vychází z analýzy situace na Frýdlantsku a navrhuje strategické cíle ve 3 oblastech podpory:

  • Živé vesnice a města
  • Vzdělání a práce
  • Zdravé životní prostředí

Část těchto cílů umožňuje plnit podpora z Evropských strukturálních a investičních fondů a Programu rozvoje venkova.

SCLLD byla schválena v říjnu 2017. Na realizaci strategie získala MAS provozní dotaci z IROP.

Provádění SCLLD upravuje vnitřní směrnice (aktuální k 15. 5. 2020)

(Archivní verze vnitřní směrnice).

Finančním nástrojem k plnění cílů jsou dotace.

Platná SCLLD (po změně č. 7, leden 2020)

Archivní verze SCLLD Frýdlantsko 2020

 

HODNOCENÍ SCLLD FRÝDLANTSKO 2020

MAS Frýdlantsko průběžně sleduje a hodnotí, jak žádosti předkládané ve výzvách přispívají k plnění cílů strategie Frýdlantsko 2020 a jak se daří naplňovat finanční a indikátorový plán.

Povinné je zpracování střednědobé evaluace, v níž MAS hodnotí pokrok v realizaci SCLLD k 31. 12. 2018. Pro MAS Frýdlantsko šlo o první rok realizace, takže zatím nemohla hodnotit dopady podpořených projektů. Evaluace však pomohla důkladně revidovat postupy MAS a navrhnout úpravy strategie. Evaluační zprávu schválil kontrolní výbor dne 31. 1. 2019.