Strategie CLLD na období 2021 – 2027

Strategie Frýdlantsko 21+ (v srpnu 2021 schválena MMR)

AKČNÍ PLÁN

 • Programový rámec OPZ+ bude realizován ve víceletých projektech MAS. První projekt Na jedné lodi na Frýdlantsku  (1.1.2023 – 31.12.2024) je založen na aktivitách
  • Rozvoj sociální práce na území MAS Frýdlantsko (MAS Frýdlantsko)
  • Komunitní centrum Frýdlant (MAS Frýdlantsko)
  • Rozvoj pracovních kompetencí osob se zdravotním postižením (partner: Sdružení TULIPAN)
  • Sociální začleňování cestou podpory vzdělávání v rodinách (partner: Člověk v tísni)
 • Programový rámec IROP je založen na opatřeních
  • Vzdělávání (investice do infrastruktury pro základní školy) – 1. výzva bude vyhlášena v srpnu 2023.
  • Kultura (revitalizace kulturních památek, rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven) – 2. výzva bude vyhlášena v září 2023
  • Harmonogram výzev na rok 2023
 • Programový rámec OPTAK bude zaměřen na podporu digitalizace v malých a středních podnicích. Výzvu připravujeme na poslední čtvrtletí roku 2023.
 • Programový rámec OPŽP: hledáme vhodné projekty – výzva pro Liberecký kraj proběhne na podzim 2023. Pravidla budou podobná jako v 37. výzvě OPŽP.
 • Programový rámec SZP (Společná zemědělská politika – navazuje na PRV): připravujeme. Bude založen na opatřeních na podporu malých a středních podniků (fiche Podnikání),  základní služby a obnovu obcí (fiche Rozvoj venkova) a neproduktivní infrastrukturu v krajině (fiche Příroda a krajina). První výzva bude vyhlášena v roce 2024.

MONITORING A EVALUACE SCLLD FRÝDLANTSKO 21+

 

 


Jak strategie Frýdlantsko 21+ vznikala?

2020

 • Získali jsme standardizaci MAS – potvrzení, že splňujeme základní standardy programu.

2021

 • Připravili jsme základní návrh strategie: na základě zpracované analýzy, k níž jsme využili zpracované dokumenty i rozhovory a diskuse s mnoha subjekty z Frýdlantska,  jsme navrhli strategické a specifické cíle a opatření: pracovní verze k připomínkování a pro projednání ve fokusních skupinách byla od března 2021 zveřejněna tady (stručná verze) a tady (podrobně) a upravována na základě připomínek.
 • Proběhlo připomínkové řízení – od března do května bylo možné doplňovat připomínky do tabulky
 • Uspořádali jsme jednání fokusních skupin: otevřené společné jednání 6. května v 16 hodin do zasedací místnosti MASiF a speciální jednání pro starosty obcí 11. 5. 2021: záznam z nich najdete zde.
 • Strategii Frýdlantsko 21+ schválila valná hromada na veřejném jednání, kdy byl ještě prostor pro diskusi a úpravy,  dne 17. 6. 2021
 • Strategie Frýdlantsko 21+ byla v srpnu 2021 schválena ve výzvě MMR.
 • Programový rámec OPZ+ byl předložen ve výzvě. Pro první projekt jsme hledali partnery a vybírali jsme na základě těchto kritérií:
  • zapojení do komunitního plánování sociálních služeb na Frýdlantsku (účast na jednáních pracovních skupin)
  • zkušenost s prací s cílovou skupinou na Frýdlantsku min. 3 roky bezprostředně před přípravou projektu (počítáno od 02/2022)
  • realizovaný projekt financovaný z OP Zaměstnanost v období 2014-20 (administrativní zkušenost)

2022