Rozvoj venkova

Programový rámec OP PRV obsahuje 4 opatření:

Opatření Alokace MAS Vyčerpáno
k 31. 12. 2018
Zemědělské podniky

Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu, pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, pořízení peletovacích zařízení pro vlastní potřebu v zemědělském podniku

7 000 000 Kč 4 108 tis. Kč
Místní produkce

Investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

2 000 000 Kč 0
Podnikání na venkově

Investice do vybraných nezemědělských činností dle klasifikace CZ-NACE

9 544 160 Kč 2 679 tis. Kč
Spolupráce MAS

Propagační, informační, vzdělávací a volnočasové akce zaměřené na témata řešená v SCLLD (žadatelem může být jen MAS)

887 000 Kč 0

 

Aktuální výzvy


  1. výzva MAS Frýdlantsko v Programu rozvoje venkova

Výzva je vyhlášena pro fiche 1 – 3, na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu.

Kontakt pro PRV: Iva Andrová, tel. 724034314, e-mail iva.androva@masif.cz

Termíny výzvy:

  • Vyhlášení výzvy: 7. 1. 2019
  • Příjem žádostí přes Portál farmáře: 14. 1. – 22. 2. 2019
  • Školení pro žadatele: 11. 1. 2019 od 15 do 17 hod. v zasedací místnosti MAS (ČSA 413, Frýdlant)
  • Termín registrace na RO SZIF: 10. 5. 2019

Dokumentace výzvy

Další informace:

  • V textu jednotlivých fichí najdete bodové hodnocení (preferenční kritéria). Věnujte prosím pozornost popisu jednotlivých kritérií, jejich plnění a prokazování v případě přidělení bodů projektu je závazné. Pro preferenční kritérium č. 7 fiche 1 uvádíme seznam vybraných projektů v 1. výzvě MAS ve fichi 1.
  • Programový rámec shrnuje stručný přehled podporovaných aktivit a způsobilé žadatele. Více informací najdete ve Specifických podmínkách pro aktivity dle jednotlivých článků Pravidel 19.2.1 (fiche 1 od str. 40, fiche 2 od str. 43, fiche 3 od str. 54).

Výsledky výzvy

Harmonogram výzev

Předběžný termín vyhlášení 3. výzvy: květen 2019

Archiv výzev

Archiv výzev MAS Frýdlantsko v PRV (jednotlivé výzvy překliknete v zápatí tabulky)

Podpořené projekty

Modernizace strojového vybavení

GRAIN a.s., Višňová – Poustka

Realizace: do 31. 1. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 1.895.800 Kč, dotace 1.137.480 Kč.

Nákup techniky na farmu

Pořízení přepravníku balíků a zvířat

Hohenwald s.r.o., Frýdlant – Albrechtice

Realizace: do 31. 7. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 639.804 Kč, dotace 590.000 Kč

Pořízení rozmetadla statkových hnojiv – šetrná aplikace

OLDŘIŠKA s.r.o., Bulovka – Dolní Oldříš

Realizace: do 30. 11. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 812.152 Kč, dotace 402.720 Kč

Modernizace farmy

Vybudování pastevního areálu (oplocení)

Věnceslava Plačková, Jindřichovice pod Smrkem

Realizace: do 1. 9. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 982.687 Kč, dotace 360.000 Kč

Nákup zemědělské techniky

Pořízení lisu a shrnovače

Jaroslav Třešňák, Horní Řasnice – Srbská

Realizace: do 31. 8. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 1.802.899 Kč, dotace 893.999 Kč

647.700 Kč, dotace 256.500 Kč

Pořízení traktoru

Petr Zeman, Nové Město pod Smrkem

Realizace: do 31. 12. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové náklady 2.046.594 Kč, dotace 960.000 Kč.

Technické zhodnocení penzionu Albrechtova vyhlídka

FONOGRAFIK s.r.o., Frýdlant

Realizace: do 28. 8. 2020

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 3), celkové výdaje 1.166.212 Kč, dotace 416.824 Kč

Aktivní trávení volného času na statku – ubytování

OLDŘIŠKA s.r.o., Bulovka – Dolní Oldříš

Realizace: do 31. 12. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 3), celkové výdaje 3.855.331 Kč, dotace 1.734.898,5 Kč

Mariánská pekárna

Terra Mater, s.r.o., Bulovka – Dolní Oldříš

Realizace: do 31. 1. 2020

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 3), celkové výdaje 647.700 Kč, dotace 256.500 Kč