Rozvoj venkova

Programový rámec SP SZP v SCLLD FRÝDLANTSKO 2021+ obsahuje tato opatření:

 • Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků (fiche zahrnuje: zemědělské podnikání; zpracování a uvádění na trh produktů; lesnické podnikání; nezemědělské podnikání)
 • Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí (fiche zahrnuje: kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven; drobná infrastruktura a základní služby; drobné památky místního významu; školská zařízení)
 • Fiche 6 – Neproduktivní infrastruktura v krajině (fiche zahrnuje: neproduktivní infrastruktura v krajině; lesní a polní cesty; prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření; stezky v lese i mimo les; drobné památky v krajině)

Aktuální výzvy

Dne 8. 4. 2024 MAS vyhlásila 1. výzvu v souladu s programovým rámcem SP SZP v rámci intervence 52.77 pro předkládání žádostí o dotaci.

Dokumenty k výzvě jsou zveřejněny na webu SZIF zde: Výzva MAS Frýdlantsko 

Obecné a specifické podmínky pro poskytování dotace: Pravidla pro konečné žadatele

Jak stáhnout a odeslat žádost přes Portál farmáře: Postup pro žadatele při podávání žádosti

Záměry a žádosti doporučujeme předem konzultovat v předem domluvených termínech (kontakt níže).

Více informací k vyhlášeným fichím :

Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků / název Fiche dle MAS “Fiche Podnikání”

 • způsobilými výdaji jsou náklady do zemědělského, zpracovatelského (včetně uvádění produktů na trh), lesnického i nezemědělského podnikání;
 • aktivity v rámci jedné žádosti lze kombinovat;
 • žádat mohou podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku;
 • způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, mohou být na jednu žádost o dotaci min. 100.000 Kč a max. 2.000.000 Kč;
 • Instruktážní list pro vyplňování žádosti o dotaci ve Fichi 4

Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí / název Fiche dle MAS “Fiche Rozvoj venkova”

 • toto opatření se dělí na 4 aktivity, které je možné v jedné žádosti kombinovat;
 • žadateli mohou být obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace;
 • způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, mohou být na jednu žádost o dotaci min. 100.000 Kč a max. 1.000.000 Kč;
 • Instruktážní list pro vyplňování žádosti o dotaci ve Fichi 5
Fiche Alokace pro výzvu v Kč Dotace
Rozvoj venkova 6 000 000,- 80 %
Podnikání 6 000 000,- 50 %

Žádosti o dotace lze předkládat na MAS prostřednictví Portálu farmáře do 31. 5. 2024.

Pokud jste zástupce obce,  podnikatel či nezisková organizace a plánujete záměr nebo máte pouze nápad a spousty dotazů, kontaktujte nás. Rádi Vám vysvětlíme podmínky pro poskytnutí dotace a poradíme, jak žádost o dotaci připravit a předložit. Konzultace jsou zdarma.

Poslední výzva č. 11 v rámci PRV 2014 – 2020 byla již ukončena. Přehled projektů vybraných na MAS k podpoře zde: Seznam vybraných žádostí

Kontakt:  Iva Andrová, tel. 777 250 317, e-mail iva.androva@masif.cz

Termíny výzvy: 

 • Vyhlášení výzvy: 8. 4. 2024
 • Příjem žádostí přes Portál farmáře: od 8. 4. 2024 do 31. 5. 2024
 • Termín registrace na RO SZIF: do 31. 7. 2024
 • Školení pro žadatele: webinář pro Fichi 5 proběhl 5. 4. 2024, záměry pro Fichi 4 konzultujeme v kanceláři MAS (ČSA 413 – 1. patro, Frýdlant) – nutné se vždy předem zaregistrovat na výše uvedeném kontaktu, další případné termíny budou uvedeny zde

Dokumentace výzvy č. 1

Další informace:

 • Žadatelům doporučujeme své záměry a projekty předem konzultovat na MAS.
 • V textu Fiche najdete bodové hodnocení (preferenční kritéria) a maximální výši způsobilých výdajů. Věnujte prosím pozornost popisu jednotlivých kritérií, jejich plnění a prokazování je v případě přidělení bodů projektu závazné.
 • Programový rámec shrnuje stručný přehled podporovaných aktivit a způsobilé žadatele. Více informací najdete ve Specifických podmínkách pro aktivity dle jednotlivých článků Pravidel pro žadatele .

Výsledky výzvy

 • Seznam přijatých žádostí o dotace bude zveřejněn po ukončení příjmu žádostí na MAS

Harmonogram výzev

Alokace pro Program rozvoje venkova pro období 2014 – 2020 byla vyčerpána. Nové výzvy v rámci strategického plánu SZP pro zemědělské i nezemědělské podnikatele zde budeme průběžně zveřejňovat. Druhá výzva pro Fiche 4 a 5 je dle čerpání alokace plánována na podzim 2024. Fichi 6 plánujeme vyhlásit začátkem roku 2025.

Archiv výzev

Archiv výzev MAS Frýdlantsko v PRV (jednotlivé výzvy překliknete v zápatí tabulky)

Podpořené projekty

Modernizace strojového vybavení

GRAIN a.s., Višňová – Poustka

Realizace: do 31. 1. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 1.895.800 Kč, dotace 1.137.480 Kč.

Nákup techniky na farmu

Pořízení přepravníku balíků a zvířat

Hohenwald s.r.o., Frýdlant – Albrechtice

Realizace: do 31. 7. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 639.804 Kč, dotace 590.000 Kč

Pořízení rozmetadla statkových hnojiv – šetrná aplikace

OLDŘIŠKA s.r.o., Bulovka – Dolní Oldříš

Realizace: do 30. 11. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 812.152 Kč, dotace 402.720 Kč

Modernizace farmy

Vybudování pastevního areálu (oplocení)

Věnceslava Plačková, Jindřichovice pod Smrkem

Realizace: do 1. 9. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 982.687 Kč, dotace 360.000 Kč

Nákup zemědělské techniky

Pořízení lisu a shrnovače

Jaroslav Třešňák, Horní Řasnice – Srbská

Realizace: do 31. 8. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové výdaje 1.802.899 Kč, dotace 893.999 Kč

Pořízení traktoru

Petr Zeman, Nové Město pod Smrkem

Realizace: do 31. 12. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 1), celkové náklady 2.046.594 Kč, dotace 960.000 Kč.

Technické zhodnocení penzionu Albrechtova vyhlídka

FONOGRAFIK s.r.o., Frýdlant

Realizace: do 28. 8. 2020

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 3), celkové výdaje 1.166.212 Kč, dotace 416.824 Kč

Mariánská pekárna

Terra Mater, s.r.o., Bulovka – Dolní Oldříš

Realizace: do 31. 1. 2020

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 1 (fiche 3), celkové výdaje 647.700 Kč, dotace 256.500 Kč

Pořízení strojů do RV

Ing. Martin Rosenbaum, Jindřichovice pod Smrkem

Realizace: do 1. 7. 2020

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 2 (fiche 1), celkové výdaje 332.992 Kč, dotace 165.120 Kč

Nákup zemědělské techniky

FARMA PEKLO s.r.o., Nové Město pod Smrkem – Ludvíkov pod Smrkem

Realizace: do 23. 9. 2019

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 2 (fiche 1), celkové výdaje 371.240 Kč, dotace 180.000 Kč

Nákup baličky

Statek Pod Smrkem, s.r.o., Nové Město pod Smrkem – Ludvíkov pod Smrkem

Realizace: do 31. 1. 2020

Projekt byl podpořen ve výzvě PRV č. 2 (fiche 1), celkové výdaje 609.598 Kč, dotace 300.000 Kč